LG Smart TV
اطلاعات حرکت قطارها
اطلاعات حرکت قطارها
نگارش : 1.0
گروهها : اخبار و اطلاعات
برنامه حرکت قطارهای رجاء را در این برنامه جستجو نمائید.

 برنامه حرکت قطارهای رجاء را در این برنامه جستجو نمائید.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.