LG Smart TV
نقشه ایران
نقشه ایران
نگارش : 1.2
گروهها : اخبار و اطلاعات
این برنامه نقشه ایران و چند شهر همراه با اماکن آنها را به شما نمایش می دهد.

 این برنامه نقشه ایران و چند شهر همراه با اماکن آنها را به شما نمایش می دهد.

 

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.